ga naar

ga naar

ga naar

ga naar

ga naar

ga naar

 

 

Voorwaarden

1 Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van http://www.makikoi.nl
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Maki Koi behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Maki Koi garandeert dat het geleverde artikel beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2 Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen maximaal 5 werkdagen. Maki Koi zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald. 
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3 Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW. 

4 Aanvaarding en bedenktijd 
4.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. 
4.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. 
4.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het artikel is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd. Retourneren van het produkt gebeurd volliedig op eigen risico. Het kwijtraken en of stukraken van zendingen zullen niet vergoed worden. 4.4 Retourzendingen dienen ten alle tijden van tevoren worden aangemeld bij maki koi. Het terug storten van een eventueel aankoopbedrag zal zonder verzendkosten zijn of andere randkosten van dien aard.

5 Gegevensbeheer 
5.1Indien u een bestelling plaatst bij Maki Koi , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Maki Koi. 
Maki Koi houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
5.2 Maki Koi respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

6 Garantie 
6.1 Maki Koi garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel. 
6.2 De garantietermijn van Maki Koi komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid. 
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd. 

7 Offertes 
7.1Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Maki Koi zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Maki Koi slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

8 Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen Maki Koi en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Maki Koi op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 Maki Koi behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

9 Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen (foto`s, tekeningen etc.) en (technische) specificaties (o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc.) op de internetsites van Maki Koi gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10 Overmacht 
10.1 Maki Koi is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Maki Koi. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 Maki Koi behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Maki Koi gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

11 Verzending van levende dieren 
11.1 Op alle bestellingen van levende dieren geldt dat het alleen afgehaald kan worden i.v.m. het welzijn van de dieren. 
11.2 Voor alle levende dieren geldt een garantieperiode van 2 weken na aankoop. 
11.3 Indien sterfte te verwijten valt aan slechte verzorging, slechte waterkwaliteit, ondervoeding, of dierenmishandeling vervalt alle garantie op de dieren. Dit is ter beoordeling door Maki Koi. 

12 Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Maki Koi en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij Maki Koi er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 13

Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.